top of page

Jag är ett stycke. Klicka här när du vill lägga till din egen text och redigera mig. Det är lätt.

På C.Mattsson Redovisning AB värnar vi om våra kunders och användares personliga integritet. Vi kommer att behandla personuppgifter med anledning av till exempel dina lämnade uppgifter i egenskap av kund hos oss samt ditt besök eller användande av vår webbplats. När personuppgifter behandlas har vi som personuppgiftsansvarig en skyldighet att lämna viss information till de registrerade. Av denna anledning lämnas följande information där vi förklarar vilka olika typer av personuppgifter vi behandlar och vad vi använder dessa uppgifter till. Ta därför gärna löpande del av denna policy då den kan komma att ändras från tid till annan.

Personuppgifter

C.Mattsson Redovisning AB kommer att behandla personuppgifter som erhållits från dig för att vi ska kunna upprätthålla ett avtal med dig som kund. Personuppgifterna registreras i vårt kundregister och kommer att behandlas i enlighet med gällande rätt, t ex Bokföringslagen.

Vi kommer att behandla personuppgifter för att:

  • Upprätta avtal

  • Skapa faktura och andra redovisningshandlingar

  • Upprätthålla kundkontakt

  • Hantera en fråga eller annan kontakt som har tagits med oss i övrigt

Personuppgifter som behandlas

Vid upprättande av avtal om tjänst, och därmed påföljande processer eller annan kontakt med oss kan vi komma att registrera bland annat: namn, personnummer/organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-postadress samt eventuell annan fakturadress.

I övrigt behandlas personuppgifter som du själv har valt att lämna, till exempel vid e-postkontakt med oss eller vid besök på vår webbplats.

Vi har som regel att inte samla in och behandla känsliga uppgifter till exempel information om hälsa eller etniskt ursprung.

Varför vi behandlar personuppgifter och hur länge de sparas

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi följa gällande rätt och därför alltid ha en laglig grund för behandling, till exempel ett samtycke från den registrerade. Andra grunder som vi ska stödja oss på är att behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med dig, att behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller att behandlingen är nödvändig med stöd av en intresseavvägning.

Har vi behandlat personuppgifter för att kunna fullgöra ett avtal med dig som kund så sparar vi uppgifterna i sju till tio år efter avtalets fullgörande. Anledningen till detta är att uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra våra skyldigheter enligt gällande lag till exempel Bokföringslagen.
Laglig grund: Fullgörande av avtal samt rättslig förpliktelse.

Har du besökt vår hemsida och lämnat uppgifter eller varit i övrig kontakt med oss så sparar vi uppgifterna i ett till två år. Vårt berättigade intresse är att vi vill kunna nå ut till dig med information, marknadsföring och nyheter inom områden som är relevanta för dig.
Laglig grund: Berättigat intresse.

 

Dina rättigheter

Du har i vissa fall rätt att begära information om, rättelse eller radering av dina personuppgifter och rätt att begära begränsning eller invända mot behandlingen. Du har också rätt att inge klagomål till Datainspektionen om behandlingen. Det kan finnas begränsningar enligt lag och andra bestämmelser som påverkar dessa rättigheter.

Du har rätt till att få dina personuppgifter flyttade (portering) för att använda dem på annat håll när detta är tekniskt möjligt. För detta förutsätts även att behandlingen grundar sig på ett samtycke eller att behandlingen har varit nödvändig för att vi ska ha kunnat fullgöra ett avtal med dig.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter via internet eller telefon. Inga system är helt skyddade för intrång. C.Mattsson Redovisning AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som kan krävas för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse. Endast behörig personal har tillgång till identifierbara personuppgifter som översänts via vår webbplats.

Överföring av personuppgifter

C.Mattsson Redovisning AB kommer inte att sälja, publicera eller lämna ut personuppgifter till tredje part utan ditt uttryckliga tillstånd och godkännande. Personuppgifter kan komma att lämnas ut om det föreskrivs i lag eller förordning.

Kontakta oss

Har du några frågor om denna policy eller vill uppdatera, rätta, radera uppgifter eller på annat sätt vill utnyttja dina rättigheter kontakta oss på e-post info@cmred.se eller skriv till oss på adress: C.Mattsson Redovisning AB, S:t Olofsgatan 33 A, 753 30 Uppsala.

C.Mattsson Redovisning AB

Integritetspolicy

bottom of page